top of page

EXPERTISES

Het kantoor staat een multidisciplinaire aanpak voorop, en biedt aan particulieren, vrije beroepen en ondernemingen een doorgedreven juridische bijstand bij onderhandelingen, bemiddeling of geschillenbeslechting.

Handels & Ond

HANDELS- &

ONDERNEMINGSRECHT

Een ondernemer focust zich liefst op de ‘core business’ van zijn bedrijf, en kan derhalve in vol vertrouwen de juridische vraagstukken die hij op zijn pad vindt toevertrouwen aan de specialisten van VBK LEX, zo o.m.

 • Opstellen van (commerciële) overeenkomsten, zoals agentuur, concessie, distributie, franchising, etc.

 • Advies in het kader van roerende en onroerende leasing, vendor leasing;

 • Voeren van onderhandelingen, en verdedigen van belangen in het kader van de geschillenbeslechting

Venn & Ver

VENNOOTSCHAPS- & VERENIGINGSRECHT

De begeleiding van een onderneming stopt niet bij de oprichting, maar zet zich voort tijdens haar ganse bestaan. De keuze van de juiste vennootschapsvorm is essentieel, maar later moeten mogelijks nog beslissingen worden getroffen tussen aandeelhouders, dan wel moeten vennootschappen worden geherstructureerd ingevolge externe oorzaken of interne disputen tussen aandeelhouders.

Met raad en daad kunt u op ons rekenen voor o.m.

 • Advies in het kader van de oprichting van de vennootschap (keuze vorm, redactie statuten en aandeelhoudersovereenkomsten), etc

 • Advies m.b.t. fusie of splitsing;

 • Geschillen tussen aandeelhouders of ten aanzien van bestuurders

Insolventierecht

INSOLVENTIERECHT

Wij staan u bij wanneer uw contractpartij in financieel zwaar weer terecht komt en helpen u om als schuldeiser snel en accuraat de juiste optie te lichten met het oog op het maximaal vrijwaren van uw vordering.

Van de andere zijde kan ook de onderneming in moeilijkheden rekenen op bijstand en advies, en dit zowel in het kader van vereffening, toepassing van de Wet inzake de Continuïteit van Ondernemingen of faillissement.

Zo zal u ondermeer op ons kunnen rekenen voor:

 • Advies in het kader van ontbinding en vereffening;

 • Toepassing van de Wet inzake de Continuïteit van Ondernemingen;

 • Faillissementsvraagstukken;

 • Aansprakelijkheden in het kader van een bestuursmandaat;

 • Faillissementsmisdrijven.

Internationale Fiscaliteit

INTERNATIONALE FISCALITEIT

Specialisatie van Caroline Mansart

Het kantoor kan u bijstaan inzake volgende fiscale materies met internationaal/Frans karakter:

 • Aangifte en opmaak van de Franse fiscale aangiftes van fysieke personen die gevestigd zijn in het buitenland of van Franse residenten welke inkomsten hebben buiten Frankrijk, met inbegrip van trusts;

 • Fiscaal regime “impatriés – expatriés”;

 • Fiscaal advies inzake internationale mobiliteit en domicilie van fysieke personen;

 • Regularisatie van buitenlandse activa, niet aangegeven aan de Franse Fiscale Administratie;

 • Nalatenschap en Schenking in een internationale context.

 • Internationale structurering van vennootschappen, hun filialen en succursalen;

 • Vennootschapsbelasting en BTW;

 • Domiciliëring en stabiele vestiging van vennootschappen.

 • Geschillen inzake Internationale Fiscale Fraude;

 • Fiscale huiszoeking.

Aanspr & Verz

AANSPRAKELIJKHEIDS-

& VERZEKERINGSRECHT

Het spreekwoord “een ongeluk zit in een klein hoekje” laat weinig aan de verbeelding over. Eenmaal u geconfronteerd wordt met een schadegeval, zowel als onderneming of als particulier, en dit als mogelijk aansprakelijke partij of schadelijder, steken een kluwen aan mogelijke vragen de kop op, en dit zowel met betrekking tot de aansprakelijkheid als de schaduwbegroting.

Wij staan paraat om u op verschillende domeinen bij te staan, zoals bv.

 • Contractuele aansprakelijkheid, en de hiermee verbonden problematieken zoals de omvang van de dekking, uitsluitingen, verval, etc.

 • Gemeenrechtelijke aansprakelijkheid ingevolge fout;

 • Medische aansprakelijkheid;

Verkeersrecht

VERKEERSRECHT

Iedereen dient zich met zekere regelmaat in het verkeer te begeven, weze het als -al dan niet professioneel- bestuurder van een motorvoertuig, dan wel als fietser of voetganger.  De statistieken liegen er niet om, dagelijks zijn er talrijke ongevallen te betreuren, en worden inbreuken op de wegcode vastgesteld en geverbaliseerd.

Het kantoor kan u met daad en woord bijstaan in o.m.

 • Strafrechtelijke verdediging voor Politie- en Correctionele Rechtbanken voor inbreuken op de verkeerswetgeving zoals ondermeer  snelheidsovertredingen, vluchtmisdrijven, alcoholintoxicatie  en dronkenschap;

 • Aansprakelijkheid in het kader van verkeersrecht, en afhandeling van de burgerlijke belangen;

 • Verhaalsvordering of het regres van de verzekeringsmaatschappij.

Bouwzaken

BOUWZAKEN & VRAGEN INZAKE ONROEREND GOED

Talrijk zijn de partijen die betrokken zijn bij een bouwproject, denken we maar aan de aannemer en/of onderaannemer, architect, bouwheer, promotor, (stabiliteits-)ingenieur, etc. Een conflict n.a.v. een schadegeval verdient dan ook een snelle proceseconomische aanpak, teneinde de verliezen voor elke partij tot een minimum te beperken.

Ook het verdere beheer van onroerend goed kan de nodige vragen oproepen, denken we maar aan verkoop, verhuur etc.

Wij verdedigen dan ook uw belangen o.m. bij:

 • Advies in de redactie van de overeenkomsten;

 • Aansprakelijkheid van bouwpartners, zoals architecten, aannemers etc.;

 • Advies en conflicten inzake onroerende leasing;

 • Huur, Erfpacht- vruchtgebruik- of recht van opstal- constructies;

Beslagrecht

BESLAGRECHT

Hoe komt u op de snelste en meest efficiënte manier aan uw centen? Hoe moet u zich verdedigen indien u het voorwerp wordt van onterechte aanspraken?

Voor alle problematieken die verband houden met de uitvoering van vonnissen kan u zich vertrouwen op de expertise van VBK LEX, en zo o.m.

 • Uitvoering van vonnissen en de hiermee verwant houdende problematiek van beslag, revendicatie etc.

 • Recuperatie van eigendom;

 • Vervolging in het kader van procedure W.C.O. of faillissementsprocedure;

Familierecht

FAMILIERECHT

Zowel bij de aanvang van de relatie, als wanneer er familiale problemen opduiken dient u beroep te kunnen doen op gedegen discreet advies. Ook andere familiale vraagstukken verdienen de nodige aandacht, en dit niet alleen met het oog op het bewaren van een gezond familiaal evenwicht.

Van A tot Z begeleiden wij u bij o.m.

 • Advies omtrent huwelijksvoorwaarden;

 • Vragen m.b.t. feitelijke of wettelijke samenwoning;

 • Echtscheiding, en alle verwante problematieken zoals voorlopige maatregelen, verzoeken tot of betwisten van onderhoudsgelden, vereffening en verdeling etc;

 • Erfrechten, schenkingen en testamenten;

Strafrecht

STRAFRECHT

Zowel als inverdenking gestelde, verdachte, of als burgerlijke partij kan de impact van een strafrechtelijke procedure nooit worden onderschat. Een persoonlijke en gespecialiseerde begeleiding laten u toe om in deze uiterst delicate materie de juiste beslissingen te nemen met kennis van zaken.

U kan bij VBK LEX terecht voor alle vragen m.b.t. verdediging of vervolging van uw rechten, zoals o.m.

 • Verdediging in diverse strafrechtelijke procedures;

 • Burgerlijke partij stelling

bottom of page