top of page
ALGEMENE VOORWAARDEN
VBK LEX BV

Artikel 1: Toepassingsvoorwaarden:

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door het advocatenkantoor VBK LEX BV (hierna genoemd: het kantoor), en de advocaten en medewerkers die deel uitmaken van het kantoor. Het toevertrouwen van een dossier aan het kantoor betekent automatisch de aanvaarding van deze voorwaarden zowel voor het betreffende dossier als voor latere dossiers, en dit onder voorbehoud van eventuele latere wijzigingen. Indien de cliënt de voorwaarden slechts heeft ontvangen nadat een dossier werd toevertrouwd aan het kantoor, zullen deze voorwaarden geacht worden te zijn aanvaard wanneer het dossier niet wordt teruggetrokken na de mededeling.

 

Artikel 2: Verzekering - Aansprakelijkheid:

 

De advocaat is momenteel verzekerd voor zijn beroepsaansprakelijkheid voor een bedrag van € 5.000.000,00. De advocaat informeert de cliënt dat voor de specifieke behandeling van zijn zaak, voorwerp van deze overeenkomst, een hogere verzekering kan worden afgesloten mits het betalen van een bijkomende premie. De cliënt vindt de gewone verzekering van de advocaat voldoende en aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij lijdt ten gevolge van een beroepsfout van de advocaat wordt beperkt tot het bedrag waarvoor de advocaat is verzekerd. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat de advocaat hieraan fout heeft, wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout van de advocaat beperkt in hoofdsom, kosten en intrest tot het bedrag van de reeds betaalde erelonen en kosten.

 

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding is het kantoor niet aansprakelijk voor prestaties van derden, waarop zij beroep doet.

 

Artikel 3: Betaling facturen:

 

De facturen van het kantoor zijn tenzij andersluidende mededeling, onmiddellijk betaalbaar. Alle tarieven zijn exclusief 21% BTW.

Bij gebrek aan tijdige betaling is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling intrest verschuldigd aan de wettelijke intrestvoet (Conform de Wet Betalingsachterstand voor wat betreft ondernemingen), alsook een forfaitaire vergoeding van 10% van de hoofdsom met een minimum van € 150,00. Klachten of opmerkingen over de facturen dienen op straffe van verval te worden geformuleerd binnen de 15 dagen na verzendingsdatum.

 

Een eindafrekening wordt opgesteld bij beëindiging van het dossier. Het kantoor is gerechtigd tussentijds voorschotten te vragen, die in mindering gebracht worden op de eindafrekening.

 

Artikel 4

 

Het kantoor doet redelijke inspanningen om e-mails en bijlagen te vrijwaren van enig virus of ander defect dat een computer of informaticasysteem zou kunnen beschadigen. Het blijft de verantwoordelijkheid van de cliënt om alle nodige maatregelen te nemen ter bescherming van de eigen computer of het eigen informaticasysteem.

Het kantoor kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of enige schade die het gevolg zouden kunnen zijn van het ontvangen of gebruiken van elektronische documenten van het advocatenkantoor.

Artikel 5: Privacy:

 

De cliënt geeft stipt en gedurende de hele duur van de opdracht, desgevallend op verzoek van de advocaat, alle nuttige informatie aan de advocaat.

 

De cliënt geeft de uitdrukkelijke toestemming aan de advocaat om deze informatie, en desgevallend de persoonsgegevens, gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten en de bijzondere categorieën van persoonsgegevens die hierin begrepen zouden zijn, te verwerken voor een of meer welbepaalde doeleinden zoals omschreven in het voorwerp van de dienstverlening en de taak van de advocaat.

 

De advocaat behoudt daarnaast het recht om deze informatie te verwerken met het oog op zijn gerechtvaardigde belangen of deze van derden, de uitoefening van het fundamenteel recht op vrijheid van meningsuiting of informatie en/of de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

De cliënt heeft het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn persoonsgegevens aan de advocaat te richten.

 

De advocaat verbindt zich ertoe om binnen een termijn van een maand de cliënt van een gemotiveerd antwoord op zijn verzoek te voorzien. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd.

 

De advocaat behoudt zich desgevallend het recht voor een redelijke vergoeding aan te rekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het inwilligen van het verzoek gepaard gaat.

 

Artikel 6: Einde van de overeenkomst:

 

De advocaat kan te allen tijde een einde maken aan de overeenkomst, door de cliënt hiervan schriftelijk te verwittigen. Voor de bepaling van het ogenblik waarop hij zijn prestaties staakt, dient de advocaat rekening te houden met de mogelijkheid van zijn cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat.

 

Artikel 7

Indien één of meerdere bedingen ongeldig of nietig zijn, dan tast dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bedingen van deze algemene voorwaarden niet aan.

 

Artikel 8: Toepasselijk recht en geschillen

 

Het Belgisch recht is van toepassing.

 

Partijen zullen ernaar streven hun eventuele geschillen in der minne te regelen. Vooraleer een gerechtelijke procedure aan te vatten, wordt de zaak bij voorkeur voorgelegd middels minnelijke schikking voor de rechtbank of voor een daartoe bevoegde instantie bij de Orde van Advocaten. Enkel de rechtbanken van Leuven zijn bevoegd, onverminderd het recht van het kantoor om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de cliënt.

bottom of page